LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko – czeskiego – część polska - 2004r.
Opracowanie zostało sporządzone w latach 2004-2005 przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury. Powstało ono niemal równolegle do analogicznego opracowania po stronie czeskiej.

Więcej
Załączniki: StudiumPograniczePLCZ_PL.pdf - pobrano 261 razy.

Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Drogi Śródsudeckiej
Rozważania nad możliwościami rozwoju turystyki w obrębie sudeckiego pasma, w tym nowego modelu turystyki mobilnej stały się powodem dla opracowania przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu „Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Drogi Śródsudeckiej".
Więcej

LGOM CONCEPT - zintegrowana koncepcja lokalizacji biznesu na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
„LGOM Concept" jest projektem regionalnym, komponentem międzynarodowego projektu TECNOMAN – Perspectives realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B – CADSES. Został on sporządzony dla nakreślenia strategii rozwoju lokalizacji biznesu w Legnicko - Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM).
Więcej

Studium systemu turystyki i rekreacji rowerowej województwa dolnośląskiego - 2006r.
Studium zostało opracowane w latach 2004 - 2006. Celem Studium jest stworzenie w obszarze Dolnego Śląska spójnego układu tras rowerowych i wpisanie regionu w sieć międzynarodowych i krajowych powiązań rowerowych.
Więcej
Załączniki: Powiazania_z_europa.pdf - pobrano 284 razy.
System ponadlokalnych tras rowerowych.pdf - pobrano 214 razy.
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa.pdf - pobrano 235 razy.
opis rowery.pdf - pobrano 257 razy.
SSTiRRWD_opracowanie.pdf - pobrano 256 razy.

Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych - 2004r.
Studium uchwalono Uchwałą nr 1095/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2004 r.
Celem opracowania jest rozpoznanie warunków i możliwości rozwoju turystyki wodnej w oparciu o rozwiniętą sieć szlaków wodnych Dolnego Śląska, sformułowanie wniosków dotyczących kierunków zagospodarowania turystycznego szlaków wodnych i rozwoju bazy turystycznej oraz promocja turystyki wodnej na Dolnym Śląsku.

Więcej
Załączniki: mapa_SZTDOSW_odra.jpg - pobrano 293 razy.
mapa_SZTDOSW_nysa_luzycka.jpg - pobrano 310 razy.
mapa_SZTDOSW_nysa_klodzka.jpg - pobrano 302 razy.
mapa_SZTDOSW_bystrzyca_klodzka.jpg - pobrano 282 razy.
mapa_SZTDOSW_bobr_kwisa.jpg - pobrano 330 razy.
studium_SZTDOSW.pdf - pobrano 464 razy.

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Kwisy - 2007r.
Program został przyjęty Uchwałą nr 193/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2007r. Jest kontynuacją „Studium Zagospodarowania Turystycznego Dolnośląskich Odcinków Szlaków Wodnych",zatwierdzonego Uchwałą Nr 1095/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2004 r.

Więcej
Załączniki: PZTSK_Kwisa.pdf - pobrano 307 razy.

Studium osi rozwoju LGOM  Brama Lubawska - 2001r.
Studium rozważa nad szansami rozwojowymi gmin położonych wzdłuż trasy projektowanej autostrady A-3 (drogi ekspresowej S-3) wewnątrz województwa dolnośląskiego. Opracowanie zawiera rozpoznanie polityki przestrzennej gmin ze szczególną uwagą na program Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Więcej
Załączniki: SOR_LGOM_brama_lubawska_2001.pdf - pobrano 219 razy.

Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry - Synteza - 2002r.
Studium powstałe w 2002 roku opisuje regiony wzdłuż pasma Odry. Zawiera uwarunkowania przyrodnicze oraz antropogeniczne gmin leżących wzdłuż rzeki, w ramach granic Polski. W opracowaniu znalazły się także zagrożenia płynące ze strony rzeki oraz wpływające na środowisko przyrodnicze, a także bariery rozwoju gospodarczego. Studium zostało zwieńczone planowanymi zadaniami, działaniami sprzyjającymi rozwojowi regionów leżących wzdłuż rzeki oraz utrzymaniu, czy ulepszeniu jakości wód, co wiąże się z poprawą środowiska przyrodniczego.
Załączniki: SZP_pasma_Odry_ synteza_2002.pdf - pobrano 150 razy.
Zadania_a_d.pdf - pobrano 202 razy.
Zadania_b_c_e.pdf - pobrano 186 razy.
Zadania_f_l.pdf - pobrano 184 razy.
Zadania_g_h_i_j_k.pdf - pobrano 179 razy.

Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego 2000 r.
Dokument planistyczny powstały w 2000 roku mający za zadanie ukierunkowanie polityki gmin regionu pogranicza polsko-czeskiego we właściwych kierunkach rozwoju, z uwzględnieniem poszczególnych sektorów i obszarów. Strategia rozwoju pogranicza ma raczej uzupełniać ustalenia z innych dokumentów, czyli dodać do ich ustalonych kierunków rozwoju regionalnego, które są niezbędne dla realizacji celu strategicznego rozwoju pogranicza. Cel ten wynika ze zwornikowej funkcji obszaru na styku rozwijających się struktur społecznych, gospodarczych i przestrzennych sąsiadujących krajów.
Więcej